Legislatie

Hotararea CNPF nr. 19/11/09.04.2009


H O T A R I R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de protectie a victimelor strazii
Nr. 19/11 din 09.04.2009
Monitorul Oficial nr.95/393 din 22.05.2009


H O T A R I R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind

Fondul de protectie a victimelor strazii

 

nr. 19/11  din  09.04.2009

 

Monitorul Oficial nr.95/393 din 22.05.2009

 


 

INREGISTRAT:

Ministerul Justitiei

nr. de inregistrare 679

din 12 mai 2009

Ministru

_____________ Vitalie Pirlog

 

In vederea executarii si punerii in aplicare a prevederilor art.33 alin.(2) si alin.(4) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), in temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) si alin.(2), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare" (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS) si pct.5 lit.b), pct.7.3 lit.c) din Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Pietei Financiare, aprobat prin Hotarirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587), Comisia Nationala a Pietei Financiare

HOTARASTE:

Se aproba Regulamentul privind Fondul de protectie a victimelor strazii (se anexeaza).

 

PRESEDINTELE COMISIEI

NATIONALE A PIETEI FINANCIARE

Mihail CIBOTARU


Chisinau, 9 aprilie 2009.

 

Nr.19/11.

 

 

Anexa

la Hotarirea Comisiei Nationale

a Pietei Financiare

nr.19/11 din 9 aprilie 2009

 

REGULAMENTUL

privind Fondul de protectie a victimelor strazii

 

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

1. Regulamentul privind Fondul de protectie a victimelor strazii (in continuare - Regulament) stabileste modul de constituire, utilizare si administrare de catre Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule a mijloacelor financiare acumulate in Fondul de protectie a victimelor strazii.

2. Fondul de protectie a victimelor strazii (in continuare - Fond) se instituie in vederea protejarii persoanelor pagubite prin accidente de autovehicule ai caror posesori nu au respectat obligatia de asigurare obligatorie a raspunderii civile pentru pagube produse de autovehicule (in continuare - asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna) si de autovehicule neidentificate si/sau obtinute pe cale ilicita.

3. Se considera accident de autovehicul cu autor neidentificat, impactul autovehiculului care a intrat in coliziune directa cu persoana accidentata sau cu bunul pe care l-a avariat, dupa care a parasit locul accidentului.

 

Capitolul II

CONSTITUIREA FONDULUI DE PROTECTIE A VICTIMELOR STRAZII

4. Fondul se constituie prin contributia obligatorie a asiguratorilor care detin licenta pentru dreptul de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto interna. Marimea contributiei asiguratorilor constituie 2% din primele de asigurare incasate (subscrise) la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto interna.

5. Contributia datorata de asiguratori se vireaza lunar, pina la data de 25 a lunii urmatoare celei de gestiune, la contul bancar al Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule deschis in una din bancile comerciale autorizate de Banca Nationala a Moldovei, avind drept destinatie acumularea mijloacelor financiare ale Fondului.

6. Contributiile depuse de catre asiguratori devin proprietate a Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule si nu se restituie asiguratorilor.

7. In caz de insuficienta a mijloacelor financiare pentru plata despagubirilor de asigurare destinate persoanelor pagubite, marimea contributiei asiguratorilor, prevazuta la punctul 4 din prezentul Regulament, poate fi majorata pina la 5% din volumul primelor de asigurare incasate (subscrise) de catre asiguratorii de raspundere civila auto interna.

8. In cazul in care, reiesind din calcule argumentate, se constata acumularea suficienta a mijloacelor pentru acoperirea obligatiilor Fondului, Comisia Nationala a Pietei Financiare poate dispune micsorarea marimii contributiei sau sistarea platii contributiilor in Fond de catre asiguratori.

9. Majorarea, micsorarea marimii contributiei, sistarea platii, se dispune prin Hotarirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare, emisa in conformitate cu Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare" (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126BIS).

 

Capitolul III

UTILIZAREA MIJLOACELOR FONDULUI

10. Mijloacele financiare acumulate in Fond sint destinate platilor de despagubiri pentru vatamari corporale sau deces daca autovehiculul sau autorul accidentului a ramas neidentificat, precum si platilor de despagubiri pentru avarierea sau distrugerea de bunuri si vatamari corporale sau deces daca posesorul (utilizatorul) autovehiculului raspunzator de producerea accidentului nu a respectat obligatia de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna sau autovehiculul a fost obtinut pe cale ilicita.

11. Daca posesorul autovehiculului care a provocat accidentul nu a indeplinit obligatia de a incheia contract de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna, din mijloacele Fondului se acorda persoanelor prejudiciate despagubiri atit pentru daune materiale, cit si pentru vatamari corporale sau deces. In aceste cazuri va ramine in sarcina persoanei pagubite, pentru daune materiale, o fransiza deductibila in marime de 2500 lei, care poate fi recuperata de la posesorul autovehiculului in conditiile legislatiei in vigoare.

12. Cuantumul prejudiciului suferit de persoanele pagubite prin accidente de autovehicule se stabileste in stricta conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112) si actele emise in acest sens.

13. Nu se platesc despagubiri pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de autovehicul, care sa depaseasca limitele maxime de despagubire prevazute la articolul 14 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule.

14. Nici o persoana care a compensat in orice fel persoanele pagubite sau a oferit acestora servicii in legatura cu prejudiciile suferite in baza unor contracte incheiate, nu poate sa solicite recuperarea cheltuielilor efectuate din contul mijloacelor financiare acumulate in Fond.

15. Nu pot beneficia de despagubiri din mijloacele financiare ale Fondului persoanele care au urcat de bunavoie in autovehiculul vinovat de producerea accidentului, daca se dovedeste ca acestea stiau ca posesorul autovehiculului respectiv nu detine polita de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna sau daca stiau ca autovehiculul este dobindit pe cale ilicita, si nici cele care, la data producerii accidentului, au posibilitatea sa isi recupereze daunele suferite in baza unei asigurari facultative.

16. Persoanele fizice si juridice, care considera ca au dreptul sa beneficieze de despagubiri din Fond, vor depune o cerere de despagubire la sediul Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule.

17. Cererea de despagubire va fi insotita in mod obligatoriu de documentele care se intocmesc in cazul accidentelor de autovehicule si sint prevazute la articolul 21 alineat (3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule, din care sa rezulte, dupa caz, ca autorul accidentului a ramas neidentificat sau ca posesorul autovehiculului vinovat de producerea acestuia nu detinea polita de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna la data evenimentului.

18. Gestionarea dosarelor de dauna, pentru care urmeaza sa se plateasca despagubiri din mijloacele Fondului, se face de catre Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule in conditiile Legii cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule.

19. Persoana vinovata de producerea accidentului, precum si persoana sau persoanele raspunzatoare pentru repararea prejudiciului, vor fi notificate de Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule la adresa din documentele de avizare pentru a participa la constatarea si evaluarea de daune, precum si cu privire la cuantumul despagubirii ce urmeaza a fi achitata si la termenul de plata.

20. In termen de maximum 90 de zile de la avizarea daunei, dar fara a uza in mod nejustificat de beneficiul acestui termen, Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule este obligat sa despagubeasca persoanele prejudiciate sau, in cazul in care constata ca nu sint indeplinite conditiile pentru a beneficia de despagubiri din Fond ori dauna nu a putut fi evaluata in intregime, sa transmita acestora un raspuns motivat.

21. In cazul in care pina la expirarea termenului indicat la punctul 20 prejudiciul a fost evaluat doar in parte, Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule este obligat sa plateasca persoanelor pagubite partea evaluata din prejudiciu.

22. In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la punctul 20, Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule este obligat la plata de penalitati catre persoanele prejudiciate in cuantum de 0,1%, raportat la despagubirea cuvenita si neachitata, pentru fiecare zi de intirziere.

 

Capitolul IV

ADMINISTRAREA MIJLOACELOR FONDULUI.

23. Mijloacele financiare acumulate in Fond se administreaza si se utilizeaza conform destinatiei de catre Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule.

24. Cheltuielile de constituire, utilizare si administrare a mijloacelor Fondului se acopera din veniturile inregistrate in rezultatul investirii mijloacelor financiare ale Fondului.

25. Disponibilitatile financiare ale Fondului se plaseaza in depozite bancare, valori mobiliare emise de stat, certificate de trezorerie, obligatiuni si alte instrumente financiare din aceasta categorie.

26. Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule va realiza fructificarea disponibilitatilor financiare ale Fondului in conditii de prudentialitate, avind in vedere urmatoarele:

a) in valori mobiliare emise de stat pot fi plasate toate disponibilitatile financiare ale Fondului;

b) in depozite bancare pot fi plasate toate disponibilitatile financiare ale Fondului, cu conditia ca intr-o singura banca sa nu fie plasate mai mult de 35% din totalul acestora.

27. Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule are obligatia de a tine evidenta contabila distincta a contributiilor depuse de catre asiguratori in Fond.

28. Excedentul bugetului Fondului la finele fiecarui exercitiu financiar se reporteaza pentru exercitiul financiar urmator cu aceeasi destinatie.

29. Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule prezinta trimestrial Comisiei Nationale a Pietei Financiare, pina la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului de gestiune, raportul privind contributiile depuse de catre asiguratori in Fond, platile de despagubire efectuate si actiunile de regres inaintate, conform anexei nr.1 parte integranta a prezentului Regulament.

30. Platile de despagubire se efectueaza exclusiv din disponibilitatile financiare ale Fondului fara a valorifica pentru astfel de obligatii bunuri mobile sau imobile apartinind Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule.

31. Persoanele cu functii de raspundere din cadrul Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule vor gestiona mijloacele financiare pe principii de transparenta si nu vor admite careva abordari subiective in procesul regularizarii dosarului de dauna. Persoanele nominalizate mai sus, in procesul exercitarii functiilor sale, poarta raspundere civila, administrativa si penala pentru eventualele daune sau abateri comise.

 

Capitolul V

DREPTUL DE REGRES SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

32. Drepturile persoanelor pagubite prin accidente de autovehicule, in care autovehiculul si/sau autorul accidentului au ramas neidentificati sau posesorul (utilizatorul) autovehiculului nu detine polita de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna sau autovehiculul a fost obtinut pe cale ilicita la data producerii accidentului, se exercita fata de Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule.

33. Persoanele prejudiciate, care au inaintat actiune in justitie impotriva persoanei sau persoanelor raspunzatoare pentru repararea prejudiciului, vor fi despagubite din disponibilitatile Fondului in baza hotaririi judecatoresti. In aceste cazuri Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule are calitate de intervenient accesoriu in calitate de garant al obligatiei de despagubire, in limitele si in conditiile prevazute de prevederile legale in vigoare.

34. Dupa plata despagubirilor de asigurare Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule se subroga in drepturile persoanelor prejudiciate.

35. Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule poate inainta, in limitele despagubirii de asigurare achitate, actiune de regres fata de persoanele raspunzatoare de prejudiciu si, dupa caz, pentru cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, asupra:

a) persoanei sau persoanelor raspunzatoare pentru repararea prejudiciului, in cazul accidentelor in care posesorul (utilizatorul) autovehiculului nu detine polita de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna sau autovehiculul a fost obtinut pe cale ilicita;

b) asiguratorului de raspundere civila auto interna al persoanei sau persoanelor raspunzatoare pentru repararea prejudiciului, identificat in procesul investigatiilor ulterioare platii despagubirii de asigurare.

36. Persoana sau persoanele raspunzatoare pentru cauzarea prejudiciului au obligatia sa ramburseze in Fond despagubirea achitata persoanei pagubite, inclusiv sa ramburseze Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule si cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire.

37. In cazul in care in urma investigatiilor autorul accidentului a fost identificat, iar asiguratorul de raspundere civila auto interna al acestuia nu recunoaste valabilitatea contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto interna, Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule procedeaza la instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire respective. Daca, ulterior, instanta de judecata va stabili ca asiguratorul de raspundere civila auto interna trebuie sa plateasca despagubirea de asigurare, acesta este obligat sa ramburseze in Fond despagubirea platita persoanei pagubite, inclusiv sa ramburseze Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule si cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire.

38. Realizarea dreptului de creanta prevazut la punctul 35 se face pe cale amiabila sau prin orice modalitate permisa de lege.

39. Pretentiile de despagubire care se avizeaza la Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule si care urmeaza a fi satisfacute din mijloacele financiare ale Fondului, precum si cele care se afla in curs de examinare la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament, vor fi solutionate in conformitate cu prevederile legale in domeniul asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, in vigoare la data producerii accidentului de autovehicul.

40. Pina la implinirea fiecarui termen de plata stabilit la punctul 5 din prezentul Regulament, asiguratorii autorizati sa subscrie asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule prezinta Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule raport privind primele incasate pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto interna, aferente perioadei pentru care urmeaza sa se vireze contributia in Fond, precum si contributia datorata, conform anexei nr.2 parte integranta a prezentului Regulament.

41. Informatiile care se includ in raportul prevazut la punctul 40 se preiau din evidentele contabile si operative, pe care asiguratorii de raspundere civila auto interna au obligatia sa le tina potrivit prevederilor articolului 38 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule.

42. Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule va infiinta si va tine registrul de daune pentru dosarele aflate in examinare si registrul actiunilor de regres.

43. Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule va intreprinde masurile corespunzatoare in scopul informarii cetatenilor asupra existentei si destinatiei Fondului.

 

Anexa nr.1

la Regulamentul privind Fondul

de protectie a victimelor strazii

 

RAPORT

privind incasarea/utilizarea

mijloacelor Fondului de protectie a victimelor strazii

pentru perioada 01 ianuarie 20__ - __ __________ 20___

 

I. Incasari de prime in perioada de raportare

- lei -

Indicatori

Suma datoriilor asiguratorilor in FPVS la inceputul anului (+;-)

Prime incasate (subscrise):

Suma contributiilor calculate:

Suma contributiilor platite (transferate):

Suma datoriilor asiguratorilor in FPVS la sfirsitul perioadei de gestiune (+ ;-):

de la inceputul anului

inclusiv in trimestrul de gestiune

de la inceputul anului

inclusiv pentru trimestrul de gestiune

de la inceputul anului

inclusiv in trimestrul de gestiune

de la inceputul anului

inclusiv pentru trimestrul de gestiune

A

1

2

3

4

5

6

7

8=1+4-6

9=5-7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusiv, pe companii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Plati/rezerve de daune declarate dar nesolutionate in perioada de raportare

 

 

Numarul
de daune
nesolu-
tionate
la ince-
putul
anului
(unitati)

Rezerva
de daune
nesolu-
tionate
la ince-
putul
anului
(lei)

Numarul de daune avizate (calculate) in perioada gestionara

Suma daunelor avizate (calculate) in perioada gestionara

Numarul de daune solutionate in perioada gestionara

Suma despagubirilor platite in perioada gestionara

Numarul
de daune
nesolu-
tionate
la
sfirsitul
perioadei
gestio-
nare
(unitati)

Rezerva
de daune
nesolu-
tionate
la
sfirsitul
perioadei
gestio-
nare
(lei)

total
(uni-
tati)

inclusiv:

total (lei)

inclusiv:

total
(uni-
tati)

inclusiv:

total (lei)

inclusiv:

ma-
te-
ria-
le

cor-
po-
ra-
le

ma-
te-
ria-
le

cor-
po-
ra-
le

ma-
te-
ria-
le

cor-
po-
ra-
le

ma-
te-
ria-
le

cor-
po-
ra-
le

A

1

2

3=4 +5

4

5

6=7
+8

7

8

9=10
+11

10

11

12=13
+14

13

14

15=1
+3-9

16=2+6-12

I. In cazul autorilor neidentificati

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

II. In cazul lipsei politei de asigurare, inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pers.fizice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pers.juridice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: I+II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Actiuni de regres in perioada de raportare

 

Soldul calculat la inceputul anului
(lei)

Calculat in FPVS actiuni de regres in perioada gestionara
(lei)

Incasari banesti in FPVS din actiuni de regres
(lei)

Casat actiuni de regres in baza deciziilor
(lei)

Sold calculat la sfirsitul perioadei gestionare
(lei)

1

2

3

4

5=1+2-3-4

 

 

 

 

 

 

IV. Situatia Fondului la data raportarii

- lei -

Sold la inceputul anului

Contributii in fond in perioada gestionara

Actiuni de regres in perioada gestionara

Alte venituri in fond in perioada gestionara

Total venituri in perioada gestionara

Despa-
gubiri
platite
efectiv
in peri-
oada
gestio-
nara

Casat actiuni de regres

Alte
chel-
tuieli
din fond

Total cheltuieli din fond

Sold la sfirsitul perioadei gestionare (+,-)

Sold rezerva de daune la sfirsitul perioadei gestionare (col.16 cap.II)

Cal-
cu-
lat

Dis-
po-
nibil

Cal-
cu-
late

Inca-
sate
(trans-
ferate)

Cal-
cu-
late

Inca-
sate

Cal-
cu-
late

Inca-
sate

Cal-
cu-
late

Inca-
sate

Platite
(trans-
ferate)

Cal-
cu-
late

Pla-
tite

Cal-
cu-
late

Pla-
tite

Cal-
cu-
lat

Dis-
po-
nibil

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9=3+
5+7

10=4+
6+8

11

12

13

14=12

15=11
+13

16=1+
9-14

17=2+
10-15

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Situatia plasarii Fondului la data raportarii

 

Denumirea indicatorului

Codul
rindului

Corelatia
normativa

Calculat

Disponibil

Suma

%

Suma

%

Depozite bancare, inclusiv in banca:

010

 

 

 

 

 

a)

0101

 

 

 

 

 

b)

0102

 

 

 

 

 

c)

0103

 

 

 

 

 

Valori mobiliare de stat

020

 

 

 

 

 

Certificate de trezorerie

030

 

 

 

 

 

Obligatiuni

040

 

 

 

 

 

Alte instrumente financiare

050

 

 

 

 

 

Cont de decontare curent

060

 

 

 

 

 

Casierie

070

 

 

 

 

 

Actiuni de regres calculate

080

 

 

 

 

 

Creante privind contributiile

090

 

 

 

 

 

Total plasamente (1-9)

100

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul privind Fondul

de protectie a victimelor strazii

 

RAPORT

privind calcularea si transferarea contributiilor

in Fondul de protectie a victimelor strazii

pentru perioada _______________________

 

Compania de asigurari _______________________________________

 

Perioada de raportare 1 ianuarie 20___ - ___ _________________ 20__

- lei -

Suma datoriilor Companiei in FPVS la inceputul anului
(+;-)

Prime incasate (subscrise):

Suma contributiilor calculate:

Suma contributiilor platite (transferate):

Soldul datoriilor Companiei in FPVS la sfirsitul perioadei de gestiune
(+ ;-):

de la inceputul anului

inclusiv in trimestrul de gestiune

de la inceputul anului

inclusiv pentru trimestrul de gestiune

de la inceputul anului

inclusiv in trimestrul de gestiune

de la inceputul anului

inclusiv pentru trimestrul de gestiune

1

2

3

4

5

6

7

8=1+4-6

9=5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&


__________
Comisia Nationala a Pietei Financiare
Hotarire nr.19/11 din 09.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de protectie a victimelor strazii //Monitorul Oficial 95/393, 22.05.2009


Share |


Publicat pe 09.04.2009


Create Account



Log In Your Account