Legislatie

Legea 243-XV/08.07.2004


L E G E privind asigurarea subventionata a riscurilor de productie in agricultura
Nr. 243-XV din 08.07.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.132-137/704 din 06.08.2004


L E G E

privind asigurarea subventionata a riscurilor de productie in agricultura

 

nr. 243-XV din 08.07.2004

 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.132-137/704 din 06.08.2004

 

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE  

Articolul 1. Scopul si obiectul prezentei legi

Articolul 2. Cadrul juridic al asigurarii subventionate a riscurilor de productie in agricultura

Articolul 3. Notiuni principale

Articolul 4. Subiectele si obiectul relatiilor de asigurare in agricultura

Articolul 5. Obiectul asigurarii riscurilor de productie in agricultura

 

Capitolul II

CONDITIILE ASIGURARII RISCURILOR DE PRODUCTIE IN AGRICULTURA  

Articolul 6. Riscul asigurat

Articolul 7. Producerea riscului asigurat

Articolul 8. Stabilirea sumei asigurate

Articolul 9. Primele de asigurare

Articolul 10. Plata primelor de asigurare

Articolul 11. Constatarea pagubelor si calculul lor la asigurarea recoltei

Articolul 12. Constatarea pagubelor si calculul lor la asigurarea animalelor, pasarilor, familiilor de albine si a pestilor care apartin producatorilor agricoli si piscicoli

Articolul 13. Modul de intocmire a documentelor de constatare a pagubelor

Articolul 14. Plata despagubirilor de asigurare

 

Capitolul III

EXIGENTELE FATA DE ASIGURATORI  

Articolul 15. Activitatea asiguratorilor

Articolul 16. Tinerea evidentei

 

Capitolul IV

CONTRACTUL DE ASIGURARE  

Articolul 17. Modul de incheiere a contractului de asigurare

Articolul 18. Clauzele obligatorii ale contractului de asigurare

Articolul 19. Termenul de valabilitate a contractului de asigurare

Articolul 20. Incetarea contractului de asigurare

 

Capitolul V

ACORDAREA SUBVENTIILOR LA ASIGURAREA RISCURILOR DE PRODUCTIE IN AGRICULTURA  

Articolul 21. Modul subventionarii

Articolul 22. Riscurile pentru a caror asigurare se subventioneaza primele de asigurare

Articolul 23. Modul de subventionare

Articolul 24. Responsabilitatea si solutionarea litigiilor

 

Capitolul VI

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII  

Articolul 25 Dispozitii finale si tranzitorii

 

 

 

Parlamentul adopta prezenta lege organica.

 

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE  

Articolul 1. Scopul si obiectul prezentei legi

(1) Scopul prezentei legi este asigurarea unei productii stabile in sectorul agricol prin asigurarea subventionata a riscurilor de productie in agricultura.

(2) Obiectul prezentei legi il constituie relatiile dintre organizatiile de asigurare si persoanele fizice sau juridice - producatori agricoli si piscicoli, care apar in procesul asigurarii riscurilor de productie in agricultura si piscicultura, cu subventionarea de catre stat a primelor de asigurare.

 

Articolul 2. Cadrul juridic al asigurarii subventionate a riscurilor de productie in agricultura

(1) Asigurarea subventionata (in continuare - asigurare) a riscurilor de productie in agricultura se reglementeaza de Codul civil al Republicii Moldova, de Legea nr.1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurari, de prezenta lege si de alte acte legislative.

(2) Relatiile de asigurare a riscurilor de productie in agricultura pot fi reglementate si de alte acte normative emise in conformitate cu prezenta lege.

(3) Actiunea prezentei legi se extinde numai asupra bunurilor agricole si a riscurilor asigurate prevazute in ea.

 

Articolul 3. Notiuni principale

In sensul prezentei legi, se utilizeaza urmatoarele notiuni principale:

risc asigurat - risc caracteristic agriculturii, care include influenta nefavorabila a conditiilor meteorologice, bolile/daunatorii plantelor si animalelor;

suma asigurata - cuantum valoric maxim al despagubirii de asigurare care poate fi platit asiguratului in caz de paguba, in functie de valoarea recoltei sau a animalelor, si nivelul acoperirii de asigurare, stabilite in contractul de asigurare;

subventionare a primelor de asigurare - plata de catre stat a unei parti din primele de asigurare pe care le platesc producatorii agricoli si piscicoli organizatiilor de asigurare pentru asigurarea riscurilor de productie in agricultura si piscicultura.

 

Articolul 4. Subiectele si obiectul relatiilor de asigurare in agricultura

(1) Subiecte ale relatiilor de asigurare in agricultura sint asiguratii si asiguratorii, precum si statul, in partea ce tine de subventionarea primelor de asigurare in agricultura.

(2) Obiect al asigurarii sint bunurile agricole aflate in circuitul civil asupra carora, prin lege, nu sint stabilite alte interdictii sau limitari si care sint specificate la art.5.

(3) In conditiile prezentei legi, producatorii agricoli si piscicoli care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul sa isi asigure riscurile de productie in agricultura.

(4) In caz de transmitere in arenda a terenurilor agricole, recolta culturilor agricole si a plantatiilor multianuale se asigura de arendas. Primele de asigurare platite de acesta nu pot fi trecute in contul arendei.

 

Articolul 5. Obiectul asigurarii riscurilor de productie in agricultura

(1) In sensul prezentei legi, obiect al asigurarii riscurilor de productie sint interesele patrimoniale legate de obtinerea recoltei culturilor agricole, de cresterea animalelor si pasarilor, de intretinerea familiilor de albine si de producerea pestilor.

(2) In functie de conditiile de productie in agricultura, pot fi asigurate urmatoarele bunuri agricole:

a) recolta culturilor agricole si a plantatiilor multianuale;

b) animalele, pasarile, familiile de albine si pestii care apartin producatorilor agricoli si piscicoli.

(3) Nu pot fi supuse asigurarii:

a) recolta culturilor agricole care, fiind cultivate pe parcursul a 3 si mai multi ani, nu au rodit;

b) recolta plantatiilor multianuale care, fiind in faza de fertilitate, nu au rodit in ultimii 5 ani;

c) animalele bolnave, precum si animalele care se afla in zona de carantina;

d) pierderile provocate de scaderea calitatii productiei agricole sau de reducerea preturilor acesteia.

 

Capitolul II

CONDITIILE ASIGURARII RISCURILOR DE PRODUCTIE IN AGRICULTURA  

Articolul 6. Riscul asigurat

(1) Riscul asigurat in agricultura este un eveniment natural, posibil si viitor, dar incert, cum ar fi: influenta nefavorabila a conditiilor meteorologice, bolile/daunatorii plantelor si animalelor, care poate provoca pierderi de recolte, mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicatiilor serviciului veterinar de stat si in legatura cu aparitia caruia se stabilesc obligatii de asigurare.

(2) Prin riscuri de productie in agricultura se intelege:

a) distrugerea sau scaderea recoltei culturilor agricole si a plantatiilor multianuale ca efect al secetei excesive, grindinei, furtunii, temperaturilor scazute sub limita biologica de rezistenta a plantelor, al inundatiei, al altor evenimente naturale neobisnuite pentru localitatea respectiva, precum si in urma bolilor sau a atacului daunatorilor;

b) pieirea animalelor, pasarilor, familiilor de albine si a pestilor, care apartin producatorilor agricoli si piscicoli, din cauza bolilor, furtunii, grindinei, inundatiei, racirii excesive, traumelor, precum si sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicatiilor serviciului veterinar de stat.

 

Articolul 7. Producerea riscului asigurat

(1) Se considera producere a riscului asigurat (caz asigurat) evenimentul care contine urmatoarele elemente:

a) existenta obiectului asigurarii;

b) faptul producerii riscului contra caruia este asigurata productia agricola;

c) existenta pierderilor productiei agricole generate de producerea riscului asigurat.

(2) Nu se considera caz asigurat pierderile de productie agricola generate de:

a) evenimente neprevazute in contractul de asigurare;

b) actiuni premeditate ale asiguratului;

c) incalcari grave de catre asigurat ale cerintelor agrotehnice, sanitare sau ale altor cerinte de desfasurare a lucrarilor agricole, stipulate in contractul de asigurare.

(3) In caz de nerecunoastere a cazului asigurat, asiguratorul este obligat sa argumenteze nerecunoasterea prin orice probe legale.

 

Articolul 8. Stabilirea sumei asigurate

(1) Suma asigurata la asigurarea recoltei culturilor agricole si a plantatiilor multianuale se stabileste in baza valorii recoltei prognozate si a nivelului acoperirii de asigurare. Valoarea recoltei prognozate se calculeaza in baza recoltei medii prognozate la hectar si a pretului de piata al productiei, stipulate prin acordul comun al asiguratului si asiguratorului.

(2) Calculul sumei asigurate se prezinta intr-o anexa la contractul de asigurare, in care se indica sursele de informatii privitor la recolta medie la hectar si la preturile de piata. Aceasta anexa este parte integranta a contractului de asigurare si se semneaza de ambele parti.

[Art.8 modificat prin Legea nr.130-XVI din 25.05.2006, in vigoare 23.06.2006]

 

Articolul 9. Primele de asigurare

(1) Prima de asigurare reprezinta suma pe care producatorul agricol este obligat sa o plateasca anticipat asiguratorului pentru preluarea riscului, conform contractului de asigurare. Prima de asigurare se stipuleaza prin acordul comun al asiguratului si asiguratorului, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Primele de asigurare se stabilesc in procente fata de suma asigurata conform gradului de risc pentru fiecare din bunurile agricole specificate la art.5 alin.(2).

(3) Primele de asigurare includ cheltuielile de gestionare ale asiguratorului, care nu pot constitui mai mult de 15% din valoarea primelor.

[Art.9 modificat prin Legea nr.130-XVI din 25.05.2006, in vigoare 23.06.2006]

 

Articolul 10. Plata primelor de asigurare

(1) Prima de asigurare se plateste dupa coordonarea si semnarea de catre parti a contractului de asigurare, insa nu mai tirziu de termenul prevazut la alin.(3), cu exceptia cazurilor prevazute la alin.(4).

(2) Se permite efectuarea platii primei de asigurare in 2 rate. Prima rata va fi de cel putin 50% din prima de asigurare pe care o plateste asiguratorul. Rata a doua a primei de asigurare se plateste cel tirziu la 2 luni de la achitarea primei rate.

(3) Plata primei de asigurare integrale sau a primei ei rate se efectueaza in urmatoarele termene:

a) pentru recolta culturilor de toamna - cel tirziu la 1 decembrie a anului precedent recoltarii;

b) pentru recolta culturilor de primavara - cel tirziu la 1 iunie a anului curent.

(4) Achitarea integrala a primei de asigurare sau a primei ei rate la asigurarea plantatiilor multianuale si a recoltei acestora sau a animalelor nu este limitata in timp.

[Art.10 modificat prin Legea nr.130-XVI din 25.05.2006, in vigoare 23.06.2006]

 

Articolul 11. Constatarea pagubelor si calculul lor la asigurarea recoltei

(1) In cazul producerii riscului asigurat, asiguratul este obligat sa depuna, cel tirziu in 48 de ore de la data producerii evenimentului, o instiintare in scris asiguratorului privind despagubirea de asigurare, in care se indica: datele de identificare ale contractului de asigurare, obiectul asigurarii, cauza pierderilor, data inregistrarii lor, suprafata afectata, valoarea estimativa a pierderilor. Copia de pe instiintare a asiguratului este prezentata la primarie in acelasi termen.

(2) Asiguratorul este obligat, in termen de 10 zile de la data primirii instiintarii despre cazul asigurat, sa intocmeasca, cu participarea reprezentantilor directiei raionale agricole si al asiguratului, precum si, dupa caz, cu participarea reprezentantilor Departamentului Situatii Exceptionale si al serviciului antigrindina, un act de constatare a pagubelor, in care se indica: estimarea influentei asupra recoltei a riscurilor asigurate si neasigurate, metoda de calculare si datele precizate despre suma pierderilor, suprafata afectata, cuantumul pierderilor in urma producerii riscurilor asigurate, cheltuielile suplimentare suportate de catre asigurat, calculul despagubirii de asigurare, eventualele obiectii ale partilor referitoare la cuantumul pagubelor constatate. Actul se intocmeste in 3 exemplare si se semneaza de catre toti participantii. Un exemplar ramine la asigurator, altul - la asigurat, iar al treilea se pastreaza la directia agricola raionala.

(3) Daca, la producerea riscului asigurat si in legatura cu aceasta, productia agricola a fost folosita in alt scop decit cel prevazut la incheierea contractului de asigurare, se estimeaza costul productiei mentionate si suma aceasta se scade din cuantumul pagubelor. Asiguratul este obligat sa instiinteze in prealabil asiguratorul despre folosirea productiei agricole in alte scopuri.

(4) Pentru culturile agricole afectate partial se face o constatare preliminara a pagubelor la data producerii cazului asigurat. La sfirsitul ciclului de productie se face o constatare definitiva a pagubelor si se plateste despagubirea de asigurare.

(5) Volumul recoltei pierdute se calculeaza prin diferenta dintre recolta asigurata si recolta obtinuta pe sectorul afectat, cu exceptia pierderilor provocate de riscurile neasigurate. Cuantumul pagubelor se calculeaza ca produsul dintre volumul recoltei pierdute si preturile stabilite in contractul de asigurare, conform art.8.

(6) Volumul recoltei obtinute se estimeaza conform actelor de depozitare sau de comercializare ale asiguratului. Volumul roadei obtinute poate fi estimat de catre asigurator si asigurat in cimp inainte de inceperea recoltarii. Estimarea se efectueaza in mod obligatoriu, la cererea oricarei parti a contractului de asigurare. In caz de implicare la aceasta estimare a unei terte persoane, remunerarea acestora se efectueaza de partea care a cerut estimarea.

[Art.11 modificat prin Legea nr.130-XVI din 25.05.2006, in vigoare 23.06.2006] 

 

Articolul 12. Constatarea pagubelor si calculul lor la asigurarea animalelor, pasarilor, familiilor de albine si a pestilor care apartin producatorilor agricoli si piscicoli

(1) In caz de pieire sau de vatamare a animalelor, pasarilor, familiilor de albine si a pestilor asigurati, asiguratul este obligat sa depuna, in termen de 24 de ore de la data depistarii pieirii sau vatamarii, instiintare, in scris, asiguratorului si sa inregistreze faptul pieirii sau vatamarii animalelor la serviciul veterinar de stat. Copia de pe instiintare se prezinta de catre asigurat la primarie in acelasi termen.

(2) In instiintare se indica: volumul pierderilor, cauzele presupuse si valoarea estimativa a pierderilor, data producerii riscului asigurat. In caz de sacrificare de necesitate a animalelor, instiintarea se semneaza si de reprezentantul serviciului veterinar de stat.

(3) Asiguratorul este obligat, in termen de 15 zile de la data primirii instiintarii despre cazul asigurat, sa intocmeasca, cu participarea reprezentantilor asiguratului si al serviciului veterinar de stat, un act de constatare a pagubelor in care se indica: metoda de calculare si datele precizate despre suma pierderilor, cuantumul pierderilor suportate in urma producerii riscului asigurat, cheltuielile suplimentare suportate de catre asigurat, calculul despagubirii de asigurare, eventualele obiectii ale partilor privind cuantumul pagubelor constatate. Actul se intocmeste in 3 exemplare si se semneaza de catre toti participantii. Un exemplar ramine la asigurator, altul - la asigurat, iar al treilea se pastreaza la directia agricola raionala.

(4) In cazul pieirii sau sacrificarii de necesitate a animalelor crescute pentru carne, volumul pierderilor se calculeaza ca diferenta dintre volumul de productie asigurat si cantitatea de carne admisa pentru comercializare. Cuantumul pagubelor se calculeaza ca produsul dintre volumul carnii pierdute si pretul stabilit in contractul de asigurare.

(5) In cazul pieirii sau sacrificarii de necesitate a animalelor asigurate separat, independent de numarul animalelor, volumul pierderilor se calculeaza ca diferenta dintre suma asigurata si valoarea productiei care poate fi folosita dupa sacrificarea fortata a animalelor. Valoarea productiei se determina conform documentelor de comercializare, iar in lipsa acestora - in baza preturilor de pe piata locala.

 

Articolul 13. Modul de intocmire a documentelor de constatare a pagubelor

(1) Modelul instiintarii privind cazul asigurat si modelul actului de constatare a pagubelor, care include si indicatiile referitoare la calcularea cuantumului pagubelor, se stabilesc de Guvern.

(2) Partile contractului de asigurare pot prelungi, de comun acord, termenul de intocmire a actului de constatare a pagubelor, dar nu mai mult decit cu o luna.

(3) La intocmirea actului de constatare a pagubelor, asiguratorul si asiguratul au dreptul sa efectueze o expertiza suplimentara, sa apeleze la orice documente probatoare, pentru a stabili cauzele si cuantumul pagubelor. Costul expertizei este suportat de partea care a solicitat expertiza si nu se include in despagubirea de asigurare.

 

Articolul 14. Plata despagubirilor de asigurare

(1) Asiguratorul, in termen de 10 zile de la data semnarii actului de constatare a pagubelor, efectueaza calculul si plateste asiguratului despagubiri de asigurare.

(2) In caz de incalcare a termenelor de plata a despagubirilor de asigurare, asiguratorul va plati asiguratului penalitati de intirziere in marime de 0,1% din suma despagubirii pentru fiecare zi de intirziere.

(3) In cazurile in care despagubirea de asigurare se stabileste prin hotarire judecatoreasca, asiguratorul acorda despagubiri in baza hotaririi judecatoresti definitive.

(4) Cuantumul despagubirii de asigurare se stabileste echivalent cu marimea pagubelor, dar nu poate depasi suma asigurata.

[Art.14 modificat prin Legea nr.130-XVI din 25.05.2006, in vigoare 23.06.2006]

 

Capitolul III

EXIGENTELE FATA DE ASIGURATORI  

Articolul 15. Activitatea asiguratorilor

(1) Asiguratorii sint persoane juridice detinatoare de licente, eliberate de Camera de Licentiere, pentru desfasurarea activitatii de asigurare in agricultura si care, in baza primelor de asigurare incasate si a subventiilor din partea statului, platesc despagubiri pentru prejudiciul cauzat de riscurile asigurate prevazute la art.22.

(2) Pentru a desfasura activitatea de asigurare a riscurilor de productie in agricultura, asiguratorii urmeaza sa corespunda urmatoarelor conditii:

a) sa dispuna de un capital social nu mai mic de 4 milioane de lei;

b) sa dispuna de active lichide care sa reprezinte cel putin nivelul capitalului social;

c) sa dispuna de o retea teritoriala formata din cel putin 2 filiale sau reprezentante inregistrate;

d) sa dispuna, pentru fiecare filiala sau reprezentanta, de personal specializat in activitatea de incheiere a contractelor de asigurare in agricultura, de constatare si recuperare a pagubelor.

(3) Asigurarea riscurilor de productie in agricultura se efectueaza de catre organizatiile de asigurare care obtin acreditare prin participare la concurs, organizat conform regulamentului aprobat de Guvern.

(4) Asiguratorii care practica asigurarea riscurilor de productie in agricultura creeaza fondul de catastrofe, defalcind nu mai putin de 40% din prima de asigurare de pe fiecare contract de asigurare pina cind fondul va atinge nivelul de 15% din totalul raspunderii asumate (sumelor asigurate).

(5) Asiguratorii care practica asigurarea riscurilor de productie in agricultura sint obligati sa formeze un fond de rezerva care sa reprezinte o treime din volumul capitalului social, defalcind anual din beneficiu cite 10% pina va fi creat fondul de rezerva.

(6) In scopul asigurarii solvabilitatii organizatiilor de asigurare, se stabileste limita obligatiilor pe un contract (suma asigurata) nu mai mare de 15% din volumul total al rezervelor de asigurare si al capitalului social al asiguratorului.

 

Articolul 16. Tinerea evidentei

(1) Asiguratorii tin separat evidenta contabila referitoare la asigurarea riscurilor de productie in agricultura si prezinta organelor financiare si statistice rapoarte financiare si statistice in modul stabilit de Comisia Nationala a Pietei Financiare.

(2) Asiguratorii sint obligati sa prezinte, in forma stabilita de Comisia Nationala a Pietei Financiare, informatii despre fiecare contract de asigurare incheiat, prelungit sau anulat si despre fiecare caz de plata a despagubirilor de asigurare.

[Art.16 modificat prin Legea nr.130-XVI din 07.06.2007, in vigoare 06.07.2007] 

 

Capitolul IV

CONTRACTUL DE ASIGURARE  

Articolul 17. Modul de incheiere a contractului de asigurare

(1) Contractul de asigurare facultativa se incheie pe perioada unui ciclu agricol, pe un an sau pe mai multi ani. In caz de incheiere a contractului de asigurare pe mai multi ani, asiguratorul, de comun acord cu asiguratul, poate revedea, la inceputul fiecarui an, conditiile asigurarii si nivelul primelor de asigurare.

(2) Prima de asigurare conform contractului de asigurare incheiat pe mai multi ani se plateste anual, in termenul stabilit de contract. In conformitate cu contractul incheiat pe mai multi ani, asiguratorul elibereaza asiguratului, in fiecare an, polita de asigurare in care se concretizeaza obiectul asigurat, suma asigurata, prima de asigurare.

(3) Asiguratorul are dreptul, la incheierea contractului de asigurare, sa examineze obiectul asigurarii pentru a stabili valoarea bunurilor supuse asigurarii si gradul de risc. Asiguratorul are dreptul sa controleze respectarea de catre asigurat a regulilor agrotehnice si a altor conditii stabilite de contract sau de organele competente.

(4) Asiguratorul este obligat sa tina registrul contractelor incheiate si al politelor de asigurare eliberate. Modul de tinere a registrului se stabileste printr-un regulament intern al asiguratorului.

(5) Asiguratorul inmineaza asiguratului o polita de asigurare care confirma faptul incheierii contractului de asigurare. Asiguratul confirma faptul primirii politei de asigurare prin semnatura sa in registrul asiguratorului.

(6) Conditiile de asigurare stabilite in regulamentele interne ale asiguratorului sint obligatorii pentru asigurat in cazul in care acestea sint anexate la contract si asiguratul confirma prin semnatura faptul acceptarii conditiilor de asigurare. La incheierea contractului, asiguratorul si asiguratul pot modifica, de comun acord, conditiile de asigurare standardizate ale asiguratorului.

 

Articolul 18. Clauzele obligatorii ale contractului de asigurare

(1) In contractul de asigurare a riscurilor de productie in agricultura, pe linga stipulatiile stabilite de Codul civil al Republicii Moldova, se indica:

a) numarul cadastral si suprafata terenurilor cu culturile asigurate - la asigurarea recoltei;

b) marcarea individuala, specia, rasa, starea sanitara veterinara a animalului - la asigurarea animalelor;

c) volumul prognozat al productiei in natura si preturile folosite pentru calcularea costului productiei;

d) nivelul acoperirii de asigurare;

e) principalele masuri agrotehnice pe care asiguratul se obliga sa le indeplineasca;

f) modul de stabilire a despagubirii de asigurare.

(2) Contractul de asigurare poate include, prin acordul partilor, si alte clauze care nu contravin legii.

 

Articolul 19. Termenul de valabilitate a contractului de asigurare

(1) Raspunderea asiguratorului in baza contractului de asigurare incepe de la data platii primei de asigurare, dar nu mai devreme decit de la data inclusa in contract.

(2) Termenul de asigurare a recoltei culturilor agricole expira la data incheierii recoltarii si transportarii recoltei din cimp. Termenul de asigurare la asigurarea separata a animalelor constituie un an de la data platii primei de asigurare sau primei rate a acesteia. La cresterea animalelor pentru carne, termenul de asigurare expira la data sacrificarii animalelor.

(3) Daca in perioada de asigurare a avut loc producerea cazului asigurat, asiguratul este obligat sa anunte asiguratorul despre recoltarea roadei sau despre sacrificarea animalelor cel tirziu cu 10 zile inainte de ziua prognozata pentru a incepe aceste activitati.

(4) Contractul de asigurare in baza caruia s-au platit despagubiri de asigurare este valabil pina la expirarea termenului stabilit in contract, in marimea diferentei dintre suma asigurata si despagubirea platita.

 

Articolul 20. Incetarea contractului de asigurare

(1) Contractul de asigurare inceteaza prin acordul partilor, precum si in cazurile prevazute de contract.

(2) Contractul de asigurare poate fi reziliat prin acordul partilor sau prin hotarire judecatoreasca in cazul in care una dintre parti nu indeplineste obligatiile asumate. La rezilierea contractului, asiguratorul restituie asiguratului prima de asigurare platita pentru perioada neexpirata a valabilitatii contractului, cu retinere pina la 10% din aceasta suma pentru cheltuielile de gestiune.

(3) Restituirea primelor de asigurare se efectueaza numai in cazurile in care, in baza contractului, nu s-au platit sau nu exista datorii la despagubiri de asigurare.

(4) In caz de reziliere a contractului de asigurare, partea primei de asigurare primita ca subventie proportionala cu perioada neexpirata a valabilitatii contractului se restituie de catre asigurator in bugetul de stat, in termen de 10 zile de la data rezilierii contractului de asigurare.

(5) In caz de instrainare a bunurilor asigurate, asiguratul are dreptul sa solicite rezilierea contractului de asigurare si restituirea primei de asigurare pentru termenul neexpirat, cu retinerea cheltuielilor de gestionare de catre asigurator.

(6) Daca, la instrainarea bunurilor asigurate, asiguratul nu a solicitat rezilierea contractului de asigurare, drepturile si obligatiile stipulate in contract revin noului proprietar. Asiguratorul si noul proprietar au dreptul sa rezilieze contractul de asigurare in termen de o luna de la data instrainarii bunurilor.

 

Capitolul V

ACORDAREA SUBVENTIILOR LA ASIGURAREA

RISCURILOR DE PRODUCTIE IN AGRICULTURA  

Articolul 21. Modul subventionarii

(1) Pentru realizarea prevederilor prezentei legi, Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare i se aloca anual de la bugetul de stat o suma destinata subventionarii asigurarii riscurilor de productie in agricultura.

(2) Administrarea sumelor pentru subventionarea asigurarii riscurilor de productie in agricultura se face de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare.

(3) Subventionarea unei parti a primei de asigurare a producatorilor agricoli, in baza contractelor de asigurare a riscurilor de productie in agricultura, se efectueaza conform conditiilor stabilite de prezenta lege si de alte acte normative.

(4) Subventionarea primelor de asigurare se efectueaza pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Parlamentul, dupa caz, poate prelungi, prin lege, perioada de subventionare a primelor de asigurare.

(5) Lista riscurilor, precum si a culturilor, pentru a caror asigurare se subventioneaza primele de asigurare, se determina anual de Guvern, in limitele prevederilor specificate la art.22.

[Art.21 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, in vigoare 08.09.2006]

 

Articolul 22. Riscurile pentru a caror asigurare se subventioneaza primele de asigurare

(1) Pot fi subventionate primele de asigurare in cazul asigurarii recoltei culturilor agricole si a plantatiilor multianuale de orice risc sau de un grup de riscuri cum ar fi: distrugerea sau scaderea recoltei ca efect al secetei excesive, grindinei, furtunii, temperaturilor scazute sub limita biologica de rezistenta a plantelor, inundatiei, altor evenimente naturale neobisnuite pentru localitatea respectiva, precum si in urma bolilor sau a atacului daunatorilor.

(2) Se admite subventionarea primelor de asigurare pentru riscurile mentionate la alin.(1) pentru urmatoarele culturi agricole: griu si orz de toamna si de primavara, porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, tutun, legume, cartofi, rapita, soia, plantatii multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole si pomicole, plantatii de levantica, de trandafir si de serlai), precum si pentru recolta de struguri si fructe.

(3) Se admite subventionarea primelor de asigurare la asigurarea animalelor, pasarilor, familiilor de albine si a pestilor de urmatoarele riscuri: pieirea din cauza de boala, furtuna, grindina, inundatie, racire excesiva, trauma, precum si sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicatiilor serviciului veterinar de stat.

[Art.22 modificat prin Legea nr.130-XVI din 25.05.2006, in vigoare 23.06.2006]

 

Articolul 23. Modul de subventionare

(1) De subventionarea primelor de asigurare beneficiaza urmatorii producatori agricoli:

a) care au inregistrat la primarie culturi agricole, precum si animale, pasari, familii de albine si pesti care le apartin;

b) care intretin culturi agricole, animale, pasari, familii de albine si care produc pesti conform tehnologiilor aprobate, iau masuri de prevenire a bolilor si atacului daunatorilor si tin evidenta lucrarilor efectuate.

(2) Cuantumul subventiei primelor de asigurare constituie:

a) 60% din valoarea acestora - pentru asigurarea plantatiilor multianuale, sfeclei de zahar si legumelor;

b) 50% din valoarea acestora - pentru asigurarea celorlalte culturi si a animalelor.

(3) La incheierea contractului cu organizatiile de asigurare, producatorii agricoli prezinta o adeverinta de la primarie, prin care se confirma faptul existentei bunului asigurat, si achita:

a) 40% din valoarea primelor de asigurare stabilite in contract - pentru asigurarea plantatiilor multianuale, sfeclei de zahar si legumelor;

b) 50% din valoarea primelor de asigurare stabilite in contract - pentru asigurarea celorlalte culturi si a animalelor pentru care se subventioneaza primele de asigurare.

(4) Pentru obtinerea subventiei, organizatiile de asigurare prezinta directiilor raionale pentru agricultura copia de pe polita de asigurare, copia de pe documentul de plata a primei de asigurare si adeverinta de la primarie care confirma faptul existentei bunului asigurat. Directiile raionale pentru agricultura verifica, generalizeaza aceste documente si le transmit Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.

(5) Virarea sumelor pentru subventionarea primelor de asigurare se efectueaza de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare dupa aprobarea documentelor prezentate de organizatiile de asigurare directiilor raionale pentru agricultura, dar cel tirziu in termen de 2 luni de la data prezentarii documentelor mentionate la alin.(4).

[Art.23 modificat prin Legea nr.130-XVI din 25.05.2006, in vigoare 23.06.2006] 

 

Articolul 24. Responsabilitatea si solutionarea litigiilor

(1) Persoanele fizice si juridice care, cu buna stiinta, prezinta informatii false in vederea obtinerii subventiilor prevazute de prezenta lege poarta raspundere, dupa caz, civila, contraventionala sau penala, conform legislatiei.

(2) Intocmirea actelor de constatare a pagubelor in agricultura cu date nereale se pedepseste conform legii.

(3) Litigiile aparute la asigurarea riscurilor de productie in agricultura se solutioneaza in instanta de judecata competenta.

 

Capitolul VI

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII  

Articolul 25

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2005.

(2) Guvernul, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi:

a) va inainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege.

c) va elabora si va aproba:

- regulamentul de subventionare a asigurarii riscurilor de productie in agricultura si contractul-model de asigurare subventionata a riscurilor de productie in agricultura;

- regulamentul concursului de acreditare a organizatiilor de asigurare pentru efectuarea asigurarii subventionate a riscurilor de productie in agricultura;

d) va asigura aducerea actelor normative departamentale in concordanta cu legea adoptata.

(3) Contractele de asigurare a bunurilor agricole, incheiate pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sint valabile pina la expirarea valabilitatii lor.

(4) Asiguratii care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au incheiate contracte de asigurare a bunurilor agricole ce nu corespund exigentelor prezentei legi pot beneficia de subventionarea de catre stat in cazul modificarii contractelor de asigurare, conform prevederilor prezentei legi, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(5) In anul 2007, cuantumul subventiei primelor de asigurare constituie 80% din suma asigurata pentru culturile agricole si animale. La incheierea contractelor cu organizatiile de asigurare, producatorii agricoli vor achita 20% din valoarea primelor de asigurare stabilite in contract. Plata primelor de asigurare pentru recolta culturilor de primavara in anul 2007 se efectueaza pina la 1 iulie.

[Art.25 modificat prin Legea nr.127-XVI din 18.05.2007, in vigoare 01.06.2007]

[Art.25 completat prin Legea nr.130-XVI din 25.05.2006, in vigoare 23.06.2006]   

 

PRESEDINTELE

PARLAMENTULUI

Eugenia OSTAPCIUC


Chisinau, 8 iulie 2004.

 

Nr.243-XV.


__________
Legile Republicii Moldova
243/08.07.2004 Lege privind asigurarea subventionata a riscurilor de productie in agricultura //Monitorul Oficial 132-137/704, 06.08.2004

 

 


Share |


Publicat pe 08.07.2004


Create AccountLog In Your Account